A fogyasztók védelmét szolgáló tényállások a jelenlegi Btk-ban és az új Btk. tervezetében - különös tekintettel a fogyasztói csoportok szervezésével kapcsolatos kriminalizáció

Szerző: Dr. Veres Zoltán

A fogyasztók védelmét szolgáló tényállások a jelenlegi Btk-ban és az új Btk. tervezetében - különös tekintettel a fogyasztói csoportok szervezésével kapcsolatos kriminalizáció kérdésére1

 

Fogyasztóvédelem és büntetőjog

 

A büntetőjogi szabályozásnak az is feladata, hogy a gazdasági élet legsúlyosabb jogsértéseit – így a fogyasztók sérelmére elkövetett jogsértéseket is – a maga eszközeivel szankcionálja” – hívja fel a figyelmet a hazai fogyasztóvédelmi büntetőjog jeles kutatója, Karsai Krisztina.2 Ez a megállapítás annál is inkább helyénvaló, mivel a fogyasztóvédelem komplex megközelítésmódot igényel, melyben ultima ratio-ként a büntetőjognak is helyet kell kapnia. Vannak olyan nézetek, miszerint a büntetőjognak semmi keresnivalója a fogyasztóvédelem területén, hiszen az e téren megvalósuló jogsértések vonatkozásában ilyen drasztikus beavatkozás nem indokolt, elegendőek a jogrendszer más ágai által biztosított szankciók. Ezzel szemben a fogyasztók büntetőjogi védelmére szolgáló egyes tényállások alkotmányosságát, létjogosultságát az Alkotmánybíróság is megerősítette.3

 

Ennek rögzítését követően áttekintjük, hogy az új Büntető Törvénykönyv tervezetében hogyan alakulnak a fogyasztók védelmét szolgáló tényállások, majd ezt összehasonlítjuk a hatályos Btk. rendszerével. Végül egy aktuális problémát, a fogyasztói csoportok szervezésének kriminalizálása, illetve ennek elmaradása kapcsán felmerülő vitás kérdéseket tárgyalunk röviden, rámutatva ennek kapcsán a Tervezet fogyasztóvédelmi büntetőjoggal kapcsolatos részének általunk vélt hiányosságaira is. Az Új Btk. tervezetének általános értékelésétől ezúttal eltekintünk, részben terjedelmi okokból, részben pedig azért, mert erről számos írás, állásfoglalás napvilágot látott.4 Ezért vizsgálódásainkat az eddig kevésbé vizsgált, kifejezetten a fogyasztóvédelmi büntetőjogot érintő néhány aktuális kérdésre szűkítjük.

 
 

Fogyasztóvédelmi büntetőjog az Új Btk. tervezetében

 

A jelenleg hatályos Btk-ban (1978. évi IV. törvény) a fogyasztókat védő tényállások5 jórészt a gazdasági bűncselekmények (XVII. fejezet), illetve részben a vagyon elleni bűncselekmények (XVIII. fejezet) körében nyertek elhelyezést. Az Új Btk. tervezete6 ezzel szemben egy fejezetbe (XLIII. fejezet) próbálja meg összegyűjteni a vonatkozó tényállásokat, mely A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények címet viseli. Ugyanakkor maga a miniszteri indokolás is rámutat arra, hogy e körben nem hagyhatók figyelmen kívül „a más fejezetekben lévő, kettős jogtárgyú bűncselekmények sem, így az egészséget veszélyeztető bűncselekmények közül az ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés, továbbá a gazdálkodás rendje elleni bűncselekmények köréből az árdrágítás.”7 Ez a megfogalmazás azonban meglehetősen félrevezető, a Tervezet ugyanis nem tartalmazza az említett tényállásokat, hiszen ezeket a továbbiakban csak szabálysértésként kívánja szankcionálni a jogalkotó, mint erre máshol maga Miniszteri indokolás utal.8

 

Ezek előrebocsátása után nézzük, melyek a fejezetet alkotó bűncselekmények:

 

A miniszteri indokolás e bűncselekményi kör vonatkozásában kiemeli, hogy a „szabályozás kiinduló pontja továbbra is a fogyasztó érdekeinek védelme, a minősített esetek, és így a szigorúbb szankciók alkalmazása azonban nem az elkövetési tárgy értékéhez igazodik, hanem ahhoz, hogy az adott rossz minőségű termék milyen mértékben veszélyes a vásárlókra, fogyasztókra, illetve hogy milyen széles körben elérhető.”9

 

A hatályos és az Új Btk. tervezetében szereplő fogyasztóvédelmi

tényállások összehasonlítása

 

Először tekintsük át az egyes tényállásokat a jelenlegi Btk. és a Tervezet szerint!

 

Új Btk. tervezet

1978. évi IV. törvény

XLIII. fejezet: A fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények

XVII. fejezet: Gazdasági bűncselekmények

1. Rossz minőségű termék forgalomba hozatala (471.§)

Rossz minőségű termék forgalomba hozatala (292.§)

2. Megfelelőség hamis tanúsítása (472.§)

Minőség hamis tanúsítása (295.§)

3. Fogyasztók megtévesztése (473.§)

A fogyasztó megtévesztése (296/A.§)

4. Üzleti titok megsértése (474.§)

Gazdasági titok megsértése (300.§)

5. Versenytárs utánzása (475.§)

Áru hamis megjelölése (296.§)

6. Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban (476.§)

Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban (296/B.§)

Csak szabálysértési alakzata marad

XVIII. fejezet: A vagyon elleni bűncselekmények

Vásárlók megkárosítása (328.§)

 

A fenti táblázathoz az alábbi megjegyzéseket tesszük:

  1. A rossz minőségű termék forgalomba hozatala tényállás alapesete és annak büntetési tétele (3 évig terjedő szabadságvesztés) teljesen megegyezik, eltérés a minősített esetek körében van. Jelenleg ennek megállapíthatóságához jelentős mennyiségű vagy értékű termékre történő elkövetés szükséges, a Tervezet szerint viszont súlyosító körülmény, ha a rossz minőségű termék széles körben válik hozzáférhetővé, vagy ha a bűncselekményt a termékbiztonsági követelmények megsértésével követik el. További eltérés, hogy a jelenlegi Btk. külön §-ban, de e cím alatt (293.§) büntetni rendeli a minőség megállapítására vonatkozó szabályok megszegését, amennyiben az elkövető ezáltal lehetővé teszi, hogy a terméket a valóságosnál jobb minőségűként értékesítsenek, adjanak használatba, illetőleg hozzanak forgalomba.

  2. A szóhasználatbeli eltérés (megfelelőség – minőség) mellett a Tervezetben szabályozott tényállás megvalósulásának az is feltétele, hogy a fogyasztók számára széles körben hozzáférhető termék megfelelőségéről legyen szó., a hatályos Btk. szerint jelentős mennyiségű vagy értékű áru megfelelőségének hamis tanúsítása szükséges.

  3. A célzat megfogalmazása némileg eltérő (Tervezet: áru értékesítése érdekében, Btk: áru kelendőségének felkeltése érdekében), ill. a Tervezet bevezetett minősített eseteket is (a fogyasztók megtévesztését az áru egészségre és a környezetre gyakorolt hatásával, veszélyességével, kockázataival vagy biztonságosságával kapcsolatos jellemzőivel összefüggésben követi el).

  4. A hatályos Btk. által használt gazdasági titok megsértése tényállás az üzleti titok körén kívül külön nevesíti a bank-, értékpapír-, pénztár-, biztosítási vagy foglalkoztatói nyugdíjtitkot, melyek vonatkozásában azonban elkövető csak az ilyen titok megőrzésére köteles személy lehet. A büntetési tétel azonos (3 évig terjedő szabadságvesztés).

  5. Az eltérő megnevezés ellenére a két tényállás alapesete teljesen megegyezik, és lényegében ez áll a minősített esetre is azzal, hogy a Tervezetnél az árunak a fogyasztók számára széles körben kell hozzáférhetővé válnia, míg a hatályos Btk-ban a jelentős mennyiségű vagy értékű áru vonatkozásában történő elkövetés a minősítő körülmény.

  6. A versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban tényállás módosításának szükségessége nem vetődött fel, tekintve, hogy „a kartelltilalom megszegése a versenyjog eszköztárával megfelelő védelmet biztosít, a bűncselekmény kiterjesztése valamennyi ilyen visszaélésre inkább veszélyeket hordoz magában, mint megfelelő eredménnyel kecsegtetne.”10

 

A Tervezet XLIII. fejezetével kapcsolatos reakciók és észrevételek

 

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) 2012. március 8-án kelt észrevételeiben11 üdvözli, hogy a Tervezetben „külön fejezetben kerülnek meghatározásra azok a büntetőjogi tényállások, amelyek az egyes, fogyasztók érdekeit sértő bűncselekményeket tartalmazzák.” A FEOSZ ugyanakkor hiányolja, hogy a Tervezet nem tartalmaz büntetést az ún. fogyasztói csoportok12 létrehozására, ezt ugyanis a Fogyasztóvédelmi törvény 2014. január 1. napjáig megtiltotta,13 de ennek kevés visszatartó ereje van a hirdetések és az adatok14 tanúsága szerint. A FEOSZ felvetése azon alapul, hogy a fogyasztói csoportok tevékenységével kapcsolatban egyre több panasz érkezik a különböző hatóságokhoz. A rendszer működésének ismertetésétől15 eltekintünk, csupán néhány dologra szeretnénk rámutatni: a legfőbb problémát az jelenti e vásárlói klubokkal kapcsolatban, hogy az ügyfelek nagy része nincs tisztában ezek lényegével, másrészt maguk a csoportok is nem ritkán félreérthető tájékoztatást nyújtanak, gyakran mintegy a pénzügyi intézményeknél kedvezőbb finanszírozási lehetőségeket kínálva. Ez azonban megtévesztés, hiszen a fogyasztói csoportok nem nyújtanak hitelt, hanem a csatlakozók vásárlási jogot nyerhetnek, azonban a megszerezni kívánt dologhoz többnyire nem a szerződéskötéskor, hanem később, akár évek múltán – és az időtartam meghatározása nehezen ellenőrizhető – juthatnak a tagok. A Versenyhivatal többek között arra is rámutatott, hogy elsősorban „az átlagosnál jóval kiszolgáltatottabb helyzetben lévő, jellemzően anyagilag megszorult, a hitelintézetek banki szolgáltatásaiból kirekesztett fogyasztókat (például BAR-listások, nyugdíjasok, alacsony jövedelemmel bejelentett egyéni vállalkozók) célzó hirdetések, tájékoztatások” alapján a fogyasztók azt gondolhatják, hogy rögtön pénzhez jutnak.16 A teljesség kedvéért felhívjuk a figyelmet, hogy ma már a fogyasztói csoportok is igyekeznek ezt a tévhitet eloszlatni (ld. pl. a Fogyasztói Csoportok Egyesületének honlapját17).

 

Visszakanyarodva szorosabban vett témánkhoz, a kérdés most már az, hogy valóban szükséges-e a Btk-ban is pönalizálni az ilyen csoportok szervezését. A kérdés megválaszolása során úgy véljük, alapvető probléma, hogy miként kell értelmezni a Fgytv-ben megfogalmazott tilalmat. A rövid tiltó rendelkezés ugyanis nem ad egyértelmű választ arra, hogy a hatályba lépése előtt már létező fogyasztói csoportok tovább működhetnek-e – igaz, a létrehozás kifejezés a jövőre utal, így elfogadhatóbbnak látszik (hiszen a büntetőjogi szabályokat nem lehet kiterjesztően értelmezni) az az értelmezés, hogy a már létező vásárlói klubok jogszerűen tovább működhetnek. Ezzel gyakorlatilag ellentétes álláspontot fogalmaz meg Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE), amikor rögzíti, hogy amennyiben a fenti tilalom „hatálybalépését követően a fogyasztó ilyen tartalmú szerződést köt, az jogszabályba ütközik, tehát jogilag semmis.”18 Ezzel szemben a Fogyasztói Csoportok Egyesülete főoldalán azt hangsúlyozza, hogy „a 2012. január 1-jét megelőzően létrehozott és már működő valamely csoporthoz való csatlakozás lehetővé tétele nem valósítja meg az Fgytv. 16/B. §-ába ütköző jogsértést.”19 Ez utóbbi értelmezés elfogadása esetén a pönalizálás lényegében felesleges, hiszen az eddigi csoportok további működése miatt a fogyasztók büntetőjogi védelme nehezen lenne megvalósítható.

 

A magunk részéről a Tervezet hiányosságaként azt rójuk fel, hogy a hatályos Btk-hoz hasonlóan nem definiálja a fogyasztó fogalmát. Ez azért jelent problémát, mert bár számos normatív fogyasztó definíció20 létezik, ezek között eltérések találhatók, így problémás lehet például a minősített esetek kapcsán annak eldöntése, hogy mikor valósul meg ’a fogyasztók számára széles körben válik hozzáférhetővé’ fordulat. A különböző meghatározásokat az utóbbi időben ugyan jelentősen közelítették egymáshoz, de teljesen egységes fogyasztó-fogalom kialakítása talán nem is lehetséges, hiszen az egyes jogterületek eltérő szempontból közelítenek a kérdéshez. Ez viszont azt eredményezheti, hogy attól függően, hogy milyen meghatározását veszünk alapul, eltérő lehet a büntetőjogi védelem köre, a kérdés tehát végső soron az elkövető büntetőjogi felelősségére is kihatással lehet – mutat rá Karsai Krisztina.21 Ami a büntetőjogi fogyasztó-fogalom megalkotását illeti, ennek során (is) indokolt lenne a fogyasztó fogalmának kiterjesztése a nem természetes személy jogalanyokra.22

 

A Tervezettel kapcsolatos álláspontunkat röviden úgy összegezhetjük, hogy a Tervezet által megvalósított egységesebb, áttekinthetőbb szabályozás ezen a téren üdvözlendő, de összességében úgy gondoljuk, hogy gyökeres változások nem várhatók a fogyasztóvédelmi büntetőjog terén.

A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskolában PhD-hallgató, ügyvédjelölt. 

 

1 Jelen írás a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Doktori Iskola által szervezett, „Az új Btk. tervezet, válaszok a kihívásokra?” című Doktori Szimpóziumon, 2012. április 20-án elhangzott előadás szerkesztett változata.

3 A 334/B/2004. AB határozat a Btk. 292-294, illetve 296/A.§-t vizsgálta. A testület rámutatott, hogy e tényállások által az állam a fogyasztókat védi, azonban csak részben a büntetőjog eszközeivel, hiszen a társadalomra veszélyesség alacsonyabb fokát elérő cselekmények elkövetőit a szabálysértési jog szerint vonják felelősségre. Emellett a polgári jogi eszközök az érintettek rendelkezésére állnak, így a büntetőjog valóban csak végső eszköz ebben a rendszerben.

4 Ld. pl. A MÜK észrevételei a Btk-tervezetről. In: Ügyvédek lapja, 2012/2. 2-9. o., vagy a számos fórum által közölt interjút Tóth Mihály professzorral (elérhető pl. http://www.jogiforum.hu/hirek/27226 (2012-05-04)).

5 Ezek köre nem teljesen vita nélküli, egyes források ide sorolják a visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel tényállását is (Btk. 279.§, XVI. fejezet – Közrend elleni bűncselekmények), ld. http://cegvezetes.hu/2001/03/fogyasztovedelem-a-buntetojogban/ (2012-04-02). Általánosságban azonban a 3. pont szerinti táblázatban felsorolt tényállásokat szokás ide sorolni.

6 Jelen írásunkban a 2012. februári tervezet szövegét (Melléklet az XX-BKFO/47/2012. számú kormány-előterjesztéshez) és az ahhoz fűzött Miniszteri indokolást vesszük alapul.

7 Miniszteri indokolás 281. o.

8 Ld. 12. o., illetve a vásárlók megkárosítása kapcsán a 281 o. is.

9 Miniszteri indokolás 17. o.

10 Miniszteri indokolás 283. o.

11 Elérhető: www.feosz.hu/upload/BTK(1).pdf (2012-04-04)

12 A Fogyasztóvédelmi törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2.§ i) értelmében fogyasztói csoport: a szervezők – díjazás ellenében történő – közreműködésével a csoport tagjai pénzének összegyűjtésén alapuló minden olyan csoport, amelynek célja, hogy minden tagja az általa előre meghatározott dolog tulajdonjogát a tagok befizetéseiből, előre meghatározott időtartamon belül – véletlenszerű vagy többletfeltételek vállalásától függő kiválasztás útján – a csoport segítségével megszerezze.

13 Ld. Fgytv. 16/B.§.

14 Ezzel kapcsolatban a Kosár fogyasztóvédelmi magazin felhívja a figyelmet, hogy a GVH 2010-ben 13 eljárásban összesen 143 millió forintos bírságot szabott ki a szervezőkre, azonban az ilyen társaságok gyors ütemben szaporodnak, a bírságolásnak tehát nincs kellő visszatartó ereje.

Forrás: http://www.kosarmagazin.hu/inet/kosar/hu/cikkek/2011/may/fogycsop.html (2012-04-16).

17 „Fontos tudni, hogy a fogyasztói csoportok hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak erre vonatkozó ígéretet sem szóban sem írásban nem tehetnek!” – olvasható a http://www.fogyasztoicsoportok.hu/ (2012-04-16) oldalon.

20 A fogyasztó fogalmát többek között a Ptk, a Fgytv., a Tpvt. (1996. évi LVII. törvény) és a korábbi Reklámtörvény (1997. évi LVIII. törvény) is meghatározta. Ez utóbbi jogszabályt azonban felváltotta a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, mely már nem tartalmaz külön fogyasztó definíciót. Így, bár a fogalom használat sokat egységesült az utóbbi években, a Tpvt. meghatározása (2/A.§ (1) bek.) még ma is némiképp kilóg a sorból: e törvény alkalmazásában ugyanis fogyasztó a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) alapján fogyasztónak minősülő megrendelő, vevő és felhasználó. A hivatkozott Fttv. definíciója a ma már általános fogalomhasználatot teszi magáévá (önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy). A Hpt. fogyasztó fogalma (ld. 2. sz. Melléklet, III. rész 4. pont) ugyancsak egybevág a fent körülírt általános meghatározással. Ugyanez igaz a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényre is (ld. 3.§ 3. pont).

21 Karsai Krisztina: Fogyasztóvédelem és büntetőjog. HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2011. 233. o.

22 A fogyasztó fogalmának természetes személyekre szűkítésével kapcsolatos problémákról részletesebben ld. Hámori Antal: A fogyasztóvédelem közigazgatási „útvesztői” (a „fogyasztó” fogalom „dilemmái”). In: BGF Külkereskedelmi Kar, Tudományos Évkönyv, 2008. 150-166. o. Elérhető: http://elib.kkf.hu/index_elemei/Page11493.html (2012-05-04).

cimer

A honlap működése a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.

KEFEE logo